Etikai Kódex

I. A szomatodráma mint módszer

A szomatodráma egy önismereti-öngyógyító módszer, melynek legfőbb jellemzői az egyszerűség, a játékosság, a természetesség, az érzelemgazdagság és a hatékonyság. A szomatodrámában használt Játék közvetlen célja nem a fizikai tünetek kezelése, nem a lelki problémák megoldása, sem pedig a „gyógyítás”, hanem elsősorban a játék, a kísérletezés, a mélyebb testi-lelki összefüggésrendszerek felfedezése, a holisztikus öndiagnózis, a saját testünkkel kapcsolatos elidegenedés feloldása, a testi-lelki önelfogadás és önszeretet átélése, a természetes öngyógyító folyamatok akadályainak felszámolása, a saját egészségünkért érzett felelősség elmélyítése, érzelmi és kapcsolati világunk harmonizálása.

A szomatodráma nem orvosi beavatkozás. Nem támaszkodunk anatómiai és élettani ismeretekre, mellőzzük az orvosi jellegű diagnózisok használatát. Tiszteletben tartjuk a jelenlegi egészségügyi rendszer paradigmáját, nem vitatkozni vagy meggyőzni akarunk, nem beszélünk le senkit az orvosi (vagy bármilyen más) kezelés igénybevételéről, nem alá-fölé rendeltségben gondolkodunk. Egy más aspektust, egy másik lehetséges utat szeretnénk mutatni, és ezen az úton egymást elkísérni. És hiszünk benne, hogy ez – a maga helyén és idejében – a legjobb választás lehet.

A módszer alkalmazásához nem szükséges pszichológus vagy pszichoterapeuta végzettség, pszichoterápiára feljogosító szakképesítés. A szomatodrámát önállóan az a személy (a továbbiakban: "szomatodramatista") használhatja, aki a Testtől Lélekig Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) szervezésében a megfelelő szintű képzést elvégezte, erről oklevelet és/vagy tanúsítványt szerzett, az Alapítvánnyal Együttműködési Megállapodást kötött és az Etikai Kódex (a továbbiakban: EK) irányelveit munkavégzése során irányadóként ismeri el.

II. A szomatodramatista munkája

A szomatodramatista nem állít fel orvosi vagy pszichológiai diagnózist és nem valamifajta terápiát kínál, hanem elsősorban a közös játék élményét. Nem felsőbbrendű szakértőként, hanem játszótársként és mindenekelőtt emberként van jelen.

A szomatodramatista szakmai tudását felhasználva támogatja kliensét (értsd: a Játék Főszereplőjét vagy az egyéni konzultációs kliensét) a testi-lelki összhang felé vezető úton. Jelenlétével, példamutatásával és instrukcióival hozzásegíti őt a radikális öngondoskodás szemléletének és gyakorlatának elsajátításához.

A szomatodramatista feladata, hogy eszközeit és szakmai tudását latba vetve hozzásegítse kliensét ahhoz, hogy érdemi felismerésekhez jusson saját működésével kapcsolatban, releváns érzelmeket éljen át, cselekvően átrendezze belső világa egy-egy területét, és mobilizálja belső hajtóerejét a gyógyulás irányába.

III. Etikai irányelvek

A legfőbb általános emberi és közvetlen szakmai irányelvek a következők:

 • Az emberi méltóság tisztelete

  A szomatodramatista tiszteletben tartja a hozzá fordulók emberi méltóságát. A méltóság a Magyarország Alaptörvényében foglalt alapelveknek megfelelően az emberi élettel eleve együtt járó minőség, amely oszthatatlan és korlátozhatatlan, és ezért minden emberre nézve egyenlő. A szomatodramatista tiszteli az egyéni, kulturális és szerepkülönbségeket, és mindenkor tiszteletben tartja az emberi jogokat. Magatartása, tevékenysége diszkriminációtól mentes, ezen belül mentes bármely megkülönböztetéstől, nevezetesen faj, bőrszín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más meggyőződés, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtételtől.

 • Elkötelezettség és felelősség

  A szomatodramatista munkája során kapcsolatait a bizalomra és a kölcsönös megértésre alapozza. Elkötelezettséget érez a módszer használata iránt, és maximális felelősséggel viseltetik kliensei irányában. Lehetőségei szerint ügyel arra, hogy munkatársai is etikusan viselkedjenek, és betartsák az EK előírásait. Hajlandó teljes felelősséget vállalni mindazért, ami az általa vezetett folyamat során előfordul.

 • Tapintatosság, szelíd megközelítés

  A szomatodramatista munkájában mindenkor szem előtt tartja a "primum nil nocere" (nem ártani) elvét. Legfőbb törekvése, hogy jelenlétével és beavatkozásaival inspirálja, segítse, szolgálja, motiválja a klienseit, az ártalmas mellékhatások kockázatának minimalizálása mellett. Ez vonatkozik a klienseivel kapcsolatos - szóban vagy írásban megfogalmazott - minden megnyilvánulására.

 • Titoktartás, diszkréció

  A szomatodramatistát titoktartási kötelezettség terheli minden, a kliensével való kapcsolat során tudomására jutott adat tekintetében. Ezeket az adatokat köteles bizalmasan kezelni. Titoktartási kötelezettsége a klienssel való kapcsolat megszűnése után is fennáll. Ez alól egyedül maga a kliens mentheti fel.

 • Szakszerűség és szakmai fejlődés

  A szomatodramatista ismeri tudásának, képességeinek határait, és figyelembe veszi azokat munkája során. Ügyel arra, hogy megnyilvánulásainak minél inkább tudatában legyen, és azok szakmailag megalapozottak legyenek. Miközben figyelembe veszi saját kompetenciahatárait, törekszik is azok folyamatos tágítására. Szakmai fejlődése érdekében figyelemmel kíséri a szomatodráma módszer szakmai újdonságait, és folyamatosan törekszik megszerzett tudásának frissen tartására, szakmai rutinjának lehetőség szerinti bővítésére. Gondot fordít arra is, hogy saját fizikai és mentális egészsége minél kevésbé gátolja abban, hogy másoknak hasznára tudjon lenni.

 • Kollegialitás

  A szomatodramatista kollégáival egymás munkáját kölcsönösen segítő, jó viszony kialakítására törekszik. Tisztában van azzal, hogy az a mód, ahogy együttműködik a munkatársaival, példát is mutat a kliensek számára.