Etikai Kódex

I. A SzomatoDráma mint módszer

A SzomatoDráma® egy önismereti-öngyógyító módszer, amelynek legfőbb jellemzői az egyszerűség, a játékosság, a természetesség, az érzelemgazdagság és a hatékonyság.
A SzomatoDrámában használt Játék közvetlen célja nem a fizikai tünetek kezelése, nem a lelki problémák megoldása, sem pedig a „gyógyítás”, hanem elsősorban a játék, a kísérletezés, a mélyebb testi-lelki összefüggésrendszerek felfedezése, a holisztikus öndiagnózis, a saját testünkkel kapcsolatos elidegenedés feloldása, a testi-lelki önelfogadás és önszeretet átélése, a természetes öngyógyító folyamatok akadályainak felszámolása, a saját egészségünkért érzett felelősség elmélyítése, érzelmi és kapcsolati világunk harmonizálása.

A SzomatoDráma nem orvosi beavatkozás. Nem támaszkodunk anatómiai és élettani ismeretekre, mellőzzük az orvosi jellegű diagnózisok használatát. Tiszteletben tartjuk a jelenlegi egészségügyi rendszer paradigmáját, nem vitatkozni vagy meggyőzni akarunk, nem beszélünk le senkit az orvosi (vagy bármilyen más) kezelés igénybevételéről, nem alá-fölé rendeltségben gondolkodunk. Egy más aspektust, egy másik lehetséges utat szeretnénk mutatni, és ezen az úton egymást elkísérni. És hiszünk benne, hogy ez – a maga helyén és idejében – a legjobb választás lehet.

A módszer alkalmazásához nem szükséges pszichológus vagy pszichoterapeuta végzettség, pszichoterápiára feljogosító szakképesítés. A SzomatoDrámát önállóan az a személy (a továbbiakban: "segítő") használhatja, aki a Testtől Lélekig Alapítvány, illetve Kft szervezésében a megfelelő szintű képzést elvégezte, erről tanúsítványt szerzett, és az Etikai Kódex (a továbbiakban: EK) irányelveit munkavégzése során irányadóként ismeri el.

II. A SzomatoDráma segítő munkája

A segítő nem állít fel orvosi vagy pszichológiai diagnózist és nem valamifajta terápiát kínál, hanem elsősorban a közös játék élményét. Nem felsőbbrendű szakértőként, hanem játszótársként és mindenekelőtt emberként van jelen.

A segítő szakmai tudását felhasználva támogatja kliensét (értsd: a Játék Főszereplőjét vagy az egyéni konzultációs kliensét) a testi-lelki összhang felé vezető úton. Jelenlétével, példamutatásával és instrukcióival hozzásegíti őt a radikális öngondoskodás szemléletének és gyakorlatának elsajátításához.

A segítő feladata, hogy eszközeit és szakmai tudását latba vetve hozzásegítse kliensét ahhoz, hogy érdemi felismerésekhez jusson saját működésével kapcsolatban, releváns érzelmeket éljen át, cselekvően átrendezze belső világa egy-egy területét, és mobilizálja belső hajtóerejét a gyógyulás irányába.

 

III. Etikai irányelvek

A legfőbb általános emberi és közvetlen szakmai irányelvek a következők:

 • Humánum 

  A segítő személyes jelenlétét és szakmai munkáját áthatja az emberszeretet, a nyitottszívűség, az őszinteség, az együttérzés, a kedvesség és a jóindulat. A program egész időtartama alatt igyekszik előmozdítani a résztvevő bizalmát és biztonságérzetét. Minden megnyilvánulásában tisztelet, az egyenrangúság és az összetartozás érzése tükröződik. Kommunikációja egyszerű, közvetlen, természetes, kedves, barátságos, udvarias, előzékeny. Munkája során tudatában marad annak, hogy ő is volt résztvevő szerepben, ismeri az élményt, tudja, hogy ő is ugyanolyan esendő és sebezhető. Hisz a változás, a fejlődés, a gyógyulás lehetőségében, de nem vár el semmit a résztvevőtől.

 • A résztvevő előzetes tájékoztatása

  A segítő átfogóan tájékoztatja a résztvevőt az SD program előtt a módszer jellegéről, működéséről, reális céljairól, várható hatásairól, kockázatairól. A résztvevő esetleges kérdéseit legjobb tudása és tapasztalata szerint megválaszolja. Nem ígér azonnali változást, csodás gyógyulást. Szükség esetén részletesen is elmagyarázza, mi az, ami várható egy egyalkalmas konzultációtól, és mi az, ami nem.

 • Kompetenciahatárok és illeszkedések

  A segítő tisztában van saját szakmai és emberi határaival, és azokat átláthatóan, egyértelműen kommunikálja a résztvevő felé. Nem vállal olyan feladatot, amely meghaladja kompetenciáit, képességeit, lehetőségeit. Amennyiben saját felkészültségében bizonytalan, vagy úgy ítéli meg, hogy a résztvevő állapota alapján az SD program indokoltsága, biztonságossága, eredményessége kérdéses, ezt egyértelműen jelzi. Ilyen esetekben a segítő tapasztaltabb kollégája tanácsát kérheti, vagy – ha a az résztvevő érdekeit nagy valószínűséggel jobban szolgálja – más jellegű terápia, szakellátás felé irányíthatja az érdeklődőt. Ezen kérdések tekintetében, szupervíziós kérdések megtárgyalásában a módszer hivatalos oktatói elérhetőek.

 • Önkéntesség, egyenlőség és autonómia

  Az SD program kizárólag önkéntes alapon jöhet létre. A segítőnek biztosítania kell, hogy résztvevője teljes körű tájékoztatást követően, szabad akaratából, önálló döntése eredményeképp legyen jelen. A segítő egyenrangú félként tekint résztvevőére, semmilyen módon nem használja ki a szerepéből fakadó fölényt, befolyást. Mindig teret ad a résztvevő autonómiájának, döntési szabadságának, a lehetőségekhez mérten figyelembe veszi céljait, igényeit, preferenciáit.

 • Formai keretek

  A segítő átlátható és betartható technikai kereteket ad a résztvevő számára a közös munkához. Tisztázza az alapvető tudnivalókat (idő, hely, pénzügyek, egyéb paraméterek), határozottan és udvariasan betartatja és maga is precízen betartja azokat. Megfelelő helyszínt (fizikai vagy online), optimális körülményeket biztosít. Nem él vissza a résztvevő(k) idejével, törekszik a pontosságra a találkozó kezdését és befejezését illetően is. Figyeli az időkereteket, ugyanakkor mindent megtesz azért, hogy az SD program lezárása olyan ponton történjen, amely a résztvevő lelki-érzelmi folyamatai szempontjából optimális. Egyezteti a résztvevővel, milyen módon (pl. e-mail, telefon) marad elérhető a találkozás után.

 • Az emberi méltóság tisztelete és a sokszínűség elfogadása

  A segítő mindenkor tiszteletben tartja a résztvevő emberi méltóságát. Elfogadja és értékeli a sokszínűséget. Magatartása és tevékenysége előítéletektől és diszkriminációtól mentes. Az SD program idejére zárójelbe tudja tenni előzetesen megtanult diagnosztikus címkéit, terápiás protokolljait. Tiszteletben tartja a résztvevő nézeteit, meggyőződéseit, értékrendjét, életfelfogását, vallását. Valódi érdeklődéssel és teljes nyitottsággal áll mindenhez, amit a résztvevő megoszt vele.

 • "Nil nocere" (Ne árts) elv

  A segítő munkájában mindenkor szem előtt tartja a "primum nil nocere" (legfőképpen nem ártani) elvét. Legfőbb törekvése, hogy jelenlétével és beavatkozásaival inspirálja, segítse, szolgálja, motiválja a résztvevőjét, az ártalmas mellékhatások kockázatának minimalizálása mellett. Ez vonatkozik tevékenysége során írásban megfogalmazott minden megnyilvánulására.

 • Elkötelezettség és felelősség

  A segítő elkötelezett a SzomatoDráma lehető legtisztább, legprofesszionálisabb képviselete iránt. Mindent megtesz, hogy munkája során a legmagasabb szakmai színvonalon képviselje a módszert. Hajlandó maximális felelősséget vállalni a történtekért, és önreflektíven megvizsgálni mindazt, ami az általa vezetett folyamat során előfordul. Tartózkodik attól, hogy egyoldalúan a klienst „hibáztassa”, ha az SD program nem a várt eredményt hozza.

 • Hitelesség, őszinteség és átláthatóság

  A segítő hiteles és átlátható módon kommunikál résztvevőivel. Nem rejtőzik szakmai szerepek, manírok mögé, vállalja és szükség esetén megmutatja saját személyes, sebezhető oldalát is. A résztvevő esetleges kérdéseire egyenesen, őszintén válaszol. Folyamatosan dolgozik azon, hogy saját pszichés hasításait, önámításait ellenállásait és ragaszkodásait tudatosítsa és felszámolja, ezáltal is példát adva és utat mutatva résztvevőének a hitelesség, a külső-belső összhang felé.

 • Tapintat és diszkréció

  A segítő tisztában van azzal, hogy minden résztvevő legalapvetőbb igénye, hogy amit megoszt, azt a segítő kezelje bizalmasan. Régebben erre elsősorban a „titoktartás” szót használtuk, ami nem a legszerencsésebb kifejezés abban az értelemben, hogy amit „titkolunk”, az néha inkább akadályozza, mint segíti a személyes fejlődést. Ezzel együtt, az SD program alapvető kereteihez tartozik, hogy ami elhangzik és történik, azt a segítő a lehető legnagyobb érzékenységgel, tapintattal és diszkrécióval kezeli. Csak abban az esetben térhet el ettől (publikációs, marketing vagy kutatási céllal, a személyiségi- és adatvédelmi jogokat tiszteletben tartva), ha a résztvevőtől egyértelmű írásos engedélyt, beleegyezést kap.

 • Hatékonyság és a minimális beavatkozás elve

  A segítő elkötelezi magát a hatékony és eredményorientált munkavégzés mellett. Folyamatosan figyeli és javítja munkája hatékonyságát, intervencióit úgy alakítja, hogy a résztvevő számára a lehető legrövidebb idő- és energia-ráfordítás alatt a legjobb eredményt érje el. Tartózkodik attól, hogy további program alkalmakat vagy bármilyen egyéb szolgáltatást ajánljon résztvevőének, ha nincs maradéktalanul meggyőződve arról, hogy az csakis a résztvevő javát szolgálja és nem a saját érdekeit.

 • Szakmai és személyes fejlődés

  A segítő – miközben figyelembe veszi saját kompetenciahatárait – törekszik azok folyamatos tágítására. Figyelemmel kíséri az SzomatoDráma és a kapcsolódó szakterületek fejlődését. Mindent megtesz, hogy tudását frissen tartsa, szakmai rutinját bővítse, önreflexióját erősítse. Gondot fordít arra, hogy saját fizikai, érzelmi és mentális egészségi állapota minél kevésbé gátolja abban, hogy másoknak hasznára tudjon lenni. Személyes életében kiemelt prioritással kezeli önismerete, teljes körű önelfogadása és egészséges önszeretete elmélyítését.

 • Kollegialitás

  A segítő kollégáival egymás munkáját kölcsönösen segítő, jó viszony kialakítására törekszik. Tapasztalatait, sikereit, kudarcait örömmel osztja meg, mert tudja, hogy mennyit lehet egymás beszámolóiból tanulni. Tisztában van azzal, hogy az a mód, ahogy együttműködik a munkatársaival, példát is mutat a szakemberek és a résztvevők számára egyaránt.

 • Nyilvános szereplés

  A segítő csak olyan témákban és olyan módon nyilatkozik, posztol publikusan (média, közösségi oldalak stb.), ami a képzettségének, tapasztaltságának szakértői ismereteinek megfelel. Kifejezetten az SD módszer bemutatását érintő szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatainak tartalmát – ha lehetőség van rá - előre egyezteti Dr. Buda Lászlóval. Amennyiben nem saját gondolatait osztja meg, mindig ügyel a korrekt forrásmegjelölésre.

 • Etikus üzleti gyakorlat és marketing

  A segítő munkája kapcsán végzettségének és jogosultságának megfelelő, etikus és jogszerű üzleti gyakorlatot követ. Minden technikai keretet és pénzügyi megállapodást átláthatóan és egyértelműen kommunikál a résztvevő felé. A korrektség mellett – lehetőségeihez képest – igyekszik rugalmasan és nagyvonalúan kezelni a résztvevő esetleges speciális igényeit, körülményeit. Marketing tevékenységében, „résztvevő-szerző” aktivitásában tisztességes, korrekt, etikus. Kommunikációjában kerüli a félrevezető, alaptalanul reményt keltő, hitegető, más módszereket elítélő megnyilvánulásokat.